Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลสีวิเชียร ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "ผลไม้และของดองอำเภอน้ำยืน"

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "ผลไม้และของดองอำเภอน้ำยืน" จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการที่จะนำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายก

เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายก ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 1

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชมช่องอานม้า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชมด่านชายแดนชั่วคราว ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลสีวิเชียร ต้อนรับคณะ ผบ.มทบ.22 ซึ่งมาตรวจเยี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะ ผบ.มทบ.22 ซึ่งมาตรวจเยี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาทกับชาวบ้าน บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญตักบาทกับชาวบ้าน บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 16 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...