Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาเทศบาล เข้าร่มประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้ร่วมประชุมแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประจำเดือนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอีสานใต้สัมพันธ์ครั้งที่ 18

วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี รวมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอีสานใต้สัมพันธ์ครั้งที่ 18 นางรองเกมส์

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ มารับการรายงายตัวผู้ถูกควคุมความประพฤติ

วันที่ 21 มกราคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ มารับการรายงายตัวผู้ถูกควคุมความประพฤติ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ออกตรวจงานการก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านซำหวาย

วันที่ 13 มกราคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้ออกตรวจงานการก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านซำหวาย เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...