Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลสีวิเชียร และโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

       ด้วย เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะด้าเนินการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

   1. โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

   2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้

   โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 3,000.- บาท

   โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 2,000.-บาท

       ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4525-2937 , 09-4373-4554 ในวันและเวลาราชการ หรือดู รายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https:// www.siwichain.go.th 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำข่า หมู่ที่ 11 สายสามแยกหินหนึ่ง-โรงเลื่อย

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำข่า หมู่ที่ 11 สายสามแยกหินหนึ่ง-โรงเลื่อย ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 403,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 403,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16 สายจากทางหลวง - ซอยโรงสี

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16 สายจากทางหลวง - ซอยโรงสี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 403,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจันทร์แดง หมู่ที่ 14 สายบ้านห้วยจันทร์แดง - วัดภูพลานนกยูง

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจันทร์แดง หมู่ที่ 14 สายบ้านห้วยจันทร์แดง - วัดภูพลานนกยูง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 403,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศึกษา หมู่ที่ 15 สายศาลากลางบ้าน - ซอย 3

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศึกษา หมู่ที่ 15 สายศาลากลางบ้าน - ซอย 3 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 404,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าช้าง หมู่ที่ 13 สายถนนทางเชื่อมบริษัทหินหนึ่ง - บ้านนายตา สายเนตร

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าช้าง หมู่ที่ 13 สายถนนทางเชื่อมบริษัทหินหนึ่ง - บ้านนายตา สายเนตร ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 404,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 สายบ้านสามแยกพ่อใหญ่จันทร์ - สะพานห้วยบอน

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 สายบ้านสามแยกพ่อใหญ่จันทร์ - สะพานห้วยบอน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 403,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 สายหน้าวัด - หลังโรงเรียน

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 สายหน้าวัด - หลังโรงเรียน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 395,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 405,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3