Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 สายหน้าวัด - หลังโรงเรียน

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 สายหน้าวัด - หลังโรงเรียน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 395,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซำหวายพัฒนา หมู่ที่ 16 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 405,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 106,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 5

      การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 268,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ 16 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร จะประมูลจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ 16 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวนเงิน 3,585,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ 16 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซำหวายพัฒนา หมู่ 16 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาคำนวณ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 3,585,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายวัดถ้ำน้ำทิพย์-บ้านสีวิเชียร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำน้ำทิพย์-บ้านสีวิเชียร หมู่ 10 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 5,200,000 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่างเทศบาลตำบลสีวิเชียร แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสามัคคื หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กองช่างเทศบาลตำบลสีวิเชียร แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสามัคคื หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสามัคคื หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลสีวิเชียร แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสามัคคื หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร

องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวารีอุดม บ้านซำหวาย บ้านโนนเจริญ บ้านนาสามัคคี บ้านห้วยแก้ว บ้านคำข่า บ้านสีวิเชียร บ้านหนองหญ้าช้าง บ้านจันทร์แดง และบ้านเจริญศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...